Các giai đoạn của 1 vòng đời phát triển phần mềm tiêu chuẩn

January 3, 2020 - admin

No Comments

Sơ đồ

vòng đời phát triển phần mềm

1.1.     Initiation (Khởi tạo)

1.1.1.    Tổng quan

Giai đoạn khởi tạo là giai đoạn bắt đầu của SLC, bao gồm:

  • Phạm vi dự án và điều kiện biên, bao gồm các các hoạt động và sản phẩm đề xuất.
  • Toàn bộ ước tính cost và tiến độ.
  • Các rủi ro riềm.

Dựa trên đầu ra, nhóm dự án được hình thành, kế hoạch dự án được phác thảo và toàn bộ tài nguyên/công cụ/hỗ trợ cần thiệt được chuẩn bị cho dự án.

1.1.2.    Sản phẩm công việc

Các đầu ra chính của giai đoạn này được liệt kê dưới đây:

Stt Sản phẩm công việc Mức độ Giai đoạn Quy trình
1 Project Plan Mandatory Section 1, 2, 5 Project Planning
2 URD Optional User requirement list Requirements Development
3 Proposal Optional Completion Technical Solution

1.2.     Definition (Xác định)

1.2.1.    Tổng quan

Giai đoạn Xác định nhằm xác định yêu cầu người dùng cho gói phần mềm. Giai đoạn nghiên cứu và thu thập yêu cầu người dùng một cách rõ ràng, đầy đủ “Tài liệu yêu cầu người dùng” (URD), phân tích URD và tạo tài liệu “Đặc tả yêu cầu hệ thống” SRS. Những tài liệu này có thể kết hợp thành một. Trong một số trường hợp có thể tạo giao diện (prototype) để rõ ràng yêu cầu hơn

 

“Tiêu chuẩn nghiệm thu” được xác định trong giai đoạn này, phác thảo hướng tiếp cận phục vụ demo sự phù hợp của phần mềm với yêu cầu người dùng. Đảm bảo rằng “Tiêu chuẩn nghiệm thu” được viết và là trách nhiệm chính của PM. Tiêu chuẩn nghiệm thu có thể được mô tả trong tài liệu URD.

Công việc thiết kế có thể bắt đầu trước khi SRS được phát hành chính thức và được review, phát hành ngay khi trước giai đoạn phát triển.

1.2.2.    Sản phẩm công việc

Các đầu ra chính của giai đoạn này như sau:

Stt Sản phẩm công việc Mức độ Giai đoạn Quy trình
1 URD Mandatory Completion Requirements Development
2 SRS Mandatory Completion Requirements Development
3 Project Plan Mandatory Completion Project Planning
4 Milestone Report Mandatory Milestone Project monitor and Control
5 Test Plan Optional System Test VER
6 Prototype Optional Critical requirements Requirements Development

1.3.     Solution (Giải pháp)

1.3.1.    Tổng quan

Mục đích chính của giai đoạn này là xác định giải pháp khớp với yêu cầu khách hàng. Phân tích và thiết kế cho gói phần mềm là các hoạt động trong giai đoạn này.

Phụ thuộc vào đặc điểm của mỗi dự án, giai đoạn thông thường được chia thành 2 giai đoạn con, là “Tài liệu thiết kế kiến trúc” (Thiết kế mức cao) và “Tài liệu Thiết kế chi tiết”.

  • Tài liệu thiết kế kiến trúc” là bước chuyển từ phạm vi bài toán sang phạm vi của giải pháp. Kết quả của bước này được mô tả trong “Tài liệu thiết kế kiến trúc” (ADD) bao gồm tập các thành phần phần mềm và các interface.
  • Ở bước thiết kế chi tiết, khi nội dung thiết kế đã được phác thảo trong ADD ra đến mức module. Chi tiết thiết kế được mô tả trong “Tài liệu Thiết kế chi tiết”.

Test Plan được hoàn thành trong giai đoạn này, phác thảo nội dung dựa trên tài liệu SRS (System Test) và ADD (Integration Test).

Trong giai đoạn này, prototype và một số module quan trọng của phần mềm có thể được phát triển và kiểm thử để đảm bảo tính năng của giải pháp.

1.3.2.    Sản phẩm công việc

Các đầu ra chính của giai đoạn này như sau:

Stt Sản phẩm công việc Mức độ Giai đoạn Quy trình
1 HLDesign Mandatory Completion Technical Solution
2 Test Plan Mandatory Completion VER
3 Milestone Report Mandatory Milestone Project Planning
4 Project Plan Optional Updated for Construction Stage Project Planning
5 Prototype Optional Completion Requirements Development
6 Detail_Design Optional Critical modules Technical Solution
7 Software Package Optional Critical modules Technical Solution
8 Test Cases and Test Data Optional Critical modules VER
9 Test Reports Optional Critical modules VER
10 Requirement Management Sheet Optional Updated for customer change requests Requirements Management

1.4.     Construction (Xây dựng)

1.4.1.    Tổng quan

Mục đích chính của giai đoạn Xây dựng là phát triển hệ thống. Nhìn chung, giai đoạn xây dựng là quá trình sản xuất, tầm quan trọng đặt vào quản lý tài nguyên và kiểm soát hoạt động để tối ưu chi phí, tiến độ và chất lượng.

Kiểm thử là một trong các hoạt động của giai đoạn này. Kết quả kiểm thử phải được đánh dấu lại cho mọi dự án.

Nếu lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm thử, chúng phải được đánh dấu để sửa. Sau khi lỗi được chỉnh sửa thì tiến hành kiểm thử lại. Kế hoạch kiểm thử lại phải được hoàn thành để chống việc xảy ra lỗi mới trong khi lỗi cũ đã được giải quyết.

1.4.2.    Sản phẩm công việc

Các đầu ra chính của giai đoạn này như sau:

Stt Sản phẩm công việc Mức độ Giai đoạn Quy trình
1 Detail_Design Mandatory Completion Technical Solution
2 Test Cases and Test Data Mandatory Completion VER
3 Software Package Mandatory Completion Technical Solution
4 Test Report Mandatory Completion VER
5 Milestone Report Mandatory Milestone Project monitor and control
6 Project Plan Optional Updated for Transition Stage Project Planning
7 Code Review Report Optional Completion VAL
8 Requirement Management Sheet Optional Updated for customer change requests Requirements Management
9 Installation Manual Optional In skeletal form Technical Solution
10 User Manual Optional In skeletal form Technical Solution

1.5.     Transition (Chuyển giao)

1.5.1.    Tổng quan

Trọng tâm chính của giai đoạn chuyển giao là đảm bảo phần mềm sẵn sàng cho người dùng cuối. Phát hành phần mềm tới khách hàng, triển khai hệ thống tại khách hàng, thực hiện kiểm thử để nghiệm thu và hỗ trợ khách hàng/người dùng.

Ở điểm này của vòng đời, phản hồi của người dùng sẽ tập trung chính vào điều chỉnh sản phẩm cho tốt hơn, cấu hình, cài đặt và hướng dẫn sử dụng.

Giai đoạn Chuyển giao sẽ bắt đầu khi baseline đã hoàn chỉnh và đầy đủ để triển khai trong vùng người sử dụng cuối.

Cuối của giai đoạn này, mục tiêu dự án phải hoàn thành và dự án phải ở trạng thái chuẩn bị đóng. Trong một số trường hợp, kết thúc vòng đời  hiện tại có thể bắt đầu một vòng đời khác của cùng sản phẩm, để sinh ra phiên bản mới của sản phẩm. Đối với các dự án khác, kết thúc của giai đoạn Chuyển giao có thể cùng với hoàn thành việc phát hành sản phẩm công việc tới đối tác thứ ban có trách nhiệm vận hành và bảo trì hệ thống đó.

1.5.2.    Sản phẩm công việc

Các đầu ra chính của giai đoạn này như sau:

Stt Sản phẩm công việc Mức độ Giai đoạn Quy trình
1 Software package Mandatory Accepted by customer Technical Solution
2 Release Note Mandatory Completion VAL
3 Milestone Report Mandatory Milestone Project Monitor and Control
4 Installation Manual Optional Completion Technical Solution
5 Acceptance Report Optional Completion Deployment
6 Support Diary Optional Completion VAL
7 User Manual Optional Completion Technical Solution

1.6.     Termination (Kết thúc)

1.6.1.    Tổng quan

Dự án đóng ở giai đoạn này khi khách hàng chấp thuận toàn bộ dự án. Tài nguyên dự án phải thu thập và chuyển vào Thư viện Tài Nguyên Quy trình (Process Asset Library).

Mục đích của giai đoạn này là tóm lược kết quả của dự án và cung cấp tri thức và kinh nghiệm cho các dự án khác.

1.6.2.    Sản phẩm công việc

Các đầu ra chính của giai đoạn này như sau:

Stt Sản phẩm công việc Mức độ Giai đoạn Quy trình
1 Milestone Report Mandatory Post mortem Project Planning
2 Project Assets Mandatory Completion Project Planning
3 Acceptance Note Mandatory Completion Project Planning

 

admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *