KHÓA HỌC LUYỆN THI CHỨNG CHI ISTQB ADVANCED LEVEL

April 21, 2017 - admin

No Comments

Chương trình bám sát nội dung của ISTQB advanced level- module Test manager là chuẩn phổ biến được hầu hết các công ty phần mềm lựa chọn để áp dụng và xây dựng theo hiện nay.

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

Khóa học ISTQB nâng cao cho tester giúp bạn hoàn thiện toàn bộ quy trình kiến thức về testing, nâng cao các kỹ năng quản lý, kỹ thuật phân tích yêu cầu và thực hiện test nâng cao.

 • Kỹ năng lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ testing
 • Kỹ năng phân tích yêu cầu và theo dõi yêu cầu thay đổi
 • Kỹ năng lập ma trận theo dõi tiến độ test của cả đội
 • Kỹ năng lập chiến lược test
 • Kỹ năng phân tích rủi ro
 • Kỹ năng phán đoán các vùng tập trung lỗi
 • Áp dụng đúng kỹ thuật test ở đúng giai đoạn, tình huống test
 • Kỹ năng test ở giai đoạn nước rút
 • Kỹ năng phân tích và lập báo cáo test
 • Kỹ năng làm việc với KH, Lập trình khó tính

Vừa nâng cao kiến thức, bạn vừa được ôn và luyện thi ISTQB mức độ nâng cao dành cho các nhà quản lý trong tương lai

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Bạn đã là tester và có kinh nghiệm về testing tối thiểu 3 năm
 • Bạn phải có chứng chỉ ISTQB foundation.
 • Bạn có mong muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng test  và đảm bảo được chất lượng.
 • Bạn luôn muốn cải tiến quy trình test của công ty
 • Bạn đang nắm giữ vị trí trưởng nhóm và chịu trách nhiệm lập kế hoạch, định hướng cho các tester ít kinh nghiệm hơn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Session 1: Testing process

 • Test Planning, Monitoring and Control
 • Test Analysis
 • Test Design
Buổi 1: Quy trình test

 • Lập kế hoạch, theo dõi và quản lý test
 • Phân tích
 • Thiết kế test

Session 2: Testing process

 • Test Implementation
 • Evaluation Exit Criteria and Reporting
 • Test Closure Activities
 • Chapter review and Practices

Buổi 2: Quy trình test

 • Triển khai test
 • Đánh giá kết thúc và lập báo cáo
 •  Các hoạt động đóng Test
 • Tổng kết và thực hành

Session 3:  Test management – Test management in context

 • Understanding Testing Stakeholders
 • Additional Software Development Lifecycle Activities and Work Products
 • Alignment of Test Activities and Other Lifecycle Activities
 • Managing Non-Functional Testing
 • Managing Experience-Based Testing

Buổi 3: Quản lý hoạt động test- Quản lý trong các ngữ cảnh

 • Hiểu được mong muốn của nhà đầu tư
 • Chu trình phần mềm mở rộng
 • Các hoạt động và sản phẩm làm việc
 • Gắn các hoạt động test với các hoạt động khác trong suốt vòng đời dự án
 • Quản lý test phi tính năng
 • Quản lý test dựa vào kinh nghiệm

Session 4: Test management – Risk-Based Testing

 • Risk-Based Testing and Other Approaches for Test Prioritization and Effort Allocation
 • Risk-Based Testing Techniques
 • Other Techniques for Test Selection
 • Test Prioritization and Effort Allocation in the Test Process

Buổi 4: Quản lý test- Test dựa vào phân tích rủi ro

 • Test dựa vào phân tích rủi ro và các hướng tiếp cận khác để sắp xếp thứ tự ưu tiên và phân nguồn lực test
 • Kỹ thuật test dựa vào phân tích rủi ro
 • Các kỹ thuật khác cho lựa chọn test
 • Phân thứ tự ưu tiên và nguồn lực trong quy trình test

Session 5: Test management – Test Documentation

 • Test Policy
 • Test Strategy
 • Master Test Plan
 • Level Test Plan
 • Project Risk Management
 • Other Test Work Products

Buổi 5: Quản lý test- Tài liệu test

 • Chính sách cho test
 • Chiến lược cho test
 • Lịch trình test mức cao
 • Kế hoạch test mức cao
 • Quản lý rủi ro của dự án
 • Các sản phẩm test khác

Session 6: Test management – Estimation

 • Test Estimation
 • Defining and Using Test Metrics
 • Business Value of Testing
 • Distributed, Outsourced, and Insourced Testing
 • Managing the Application of Industry Standards

Buổi 6: Quản lý test – Ước lượng

 • Ước lượng test
 • Định nghĩa và sử dụng các phép đo
 • Giá trị nghiệp vụ của test
 • Phân chia thuê ngoài, thuê trong cho test
 • Quản lý các chuẩn

Session 7: Chapter review and practices

 • Build Test estimation
 • Build Test strategy
 • Build Test plan
 • Risk management

Buổi 7: Ôn lý thuyết và thực hành

 • Thực hành xây dựng ước lượng
 • Xây dựng chiến lược
 • Xây dựng kế hoạch test
 • Quản lý rủi ro

Session 8: Review

 • Management Reviews and Audits
 • Managing Reviews
 • Metrics for Reviews
 • Managing Formal Reviews

Buổi 8: Xem xét

 • Quản lý hoạt động xem xét và thanh tra
 • Các phép đo
 • Quản lý hoạt động xem xét có kế hoạch

Session 9: Defect Management

 • The Defect Lifecycle and the Software Development Lifecycle
 • Defect Report Information
 • Assessing Process Capability with Defect Report Information

Buổi 9: Quản lý lỗi

 • Vòng đời lỗi và vòng đời phần mềm
 • Thông tin của báo cáo lỗi
 • Đánh giá quy trình quản lý các thông tin lỗi

Session 10: Improving the Testing Process

 • Improving the Testing Process
 • Improving the Testing Process with TMMi
 • Improving the Testing Process with TPI Next
 • Improving the Testing Process with CTP
 • Improving the Testing Process with STEP

Buổi 10: Cải tiến quy trình test

 • Cải tiến quy trình test
 • Cải tiến quy trình test theo TMMi
 • Cải tiến quy trình test theo TPI Next
 • Cải tiến quy trình test theo CTP
 • Cải tiến quy trình test theo STEP
Session 11: Chapter review and practices Buổi 11: Tổng kết lý thuyêt, thực hành và chữa bài tập

Session 12: Test Tools and Automation

 • Tool Selection
 • Tool Lifecycle
 • Tool Metrics

Buổi 12: Công cụ test và tự động hóa

 • Lựa chọn công cụ
 • Vòng đời của công cụ
 • Các phép đo của công cụ

Session 13: People Skills – Team Composition

 • Individual Skills
 • Test Team Dynamics
 • Fitting Testing Within an Organization
 • Motivation
 • Communication

Buổi 13 Kỹ năng – hoạt đội đội nhóm

 • Kỹ năng cá nhân
 • Nhóm test động
 • Phù hợp của testing với tổ chức
 • Động viên, thúc đẩy nhân viên
 • Giao tiếp
Session 14: Chapter review and practices Buổi 14: Review lại kiến thức và thực hành
Session 15: Practices and Questions Buổi 15: Thực hành và ôn luyện
Session 16: Sample exam Buổi 16: Thi thử

admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *