Test strategy

Test strategy in ISTQB advanced level- Tìm hiểu về chiến lược test ở mức nâng cao

June 2, 2017 - admin

No Comments

Test Strategy
The test strategy describes the organization’s general test methodology- Chiến lược test mô tả “how” phương thức thực hiện test chung của tổ chức
This includes:
– the way in which testing is used to manage product and project risks – Cách mà test được dùng để quản lý rủi ro về sản phẩm và dự án
– the division of testing into levels – Phân chia test thành các level
– the high-level activities associated with testing.- các hoạt động mức cao kết hợp với test

The test strategy, and the processes and activities described in it, should be consistent with the test policy. It should provide the generic test entry and exit criteria for the organization or for one or more programs.- Chiến lược test, các quy trình và các hoạt động mô tả bên trong nó nên thống nhất với chiến lược test. Nó cung cấp các tiêu chí đầu vào và đầu ra cho tổ chức hoặc cho 1 hoặc nhiều chương trình

Types of test strategies

 

Preventive Reactive
When Early involvement of the test team

Use test planning, analysis, and design activities to identify problems in work products

responding to the system as it is actually presented to the test team
Advancetage – resolve these problems before test execution

– preventing the late discovery of a large number of defects, which is a leading cause of project failure.

avoid costs associated with development of test work products that might not be useful if the actual system differs from what was initially planned.
Project type for projects that are predictable, carefully planned, and executed according to plan For projects that are chaotic, poorly planned, or in constant fundamental change
Types of strategies Analytical strategies

Methodical strategies

Process- or standard-compliant strategies

consultative strategies

Model-based strategies

Dynamic or heuristic strategies

regression testing strategies

Include:

  • Analytical strategies, such as risk-based testing, requirement-based testing, where the test team analyzes the test basis to identify the test conditions to cover, excellent for quality risk management, and good at finding bugs, but require significant early-project time and effort. – Chiến lược phân tích, giống như risk-base test, đội test phân tích test basic để xác định test condition bao phủ được nó, rất tốt trong việc quản lý các rủi ro về chất lượng nhưng lại yêu cầu 1 nguồn lực lớn và thời gian của dự án
  • Model-based strategies, such as operational profiling, where the test team develops a model (based on actual or anticipated situations) of the environment in which the system exists, the inputs and conditions to which the system is subjected, and how the system should behave – Chiến lược dựa theo mô hình, giống như hồ sơ hoạt động, đội test phát triển 1 mô hình ( dựa và các tình huống thực tế hoặc dự kiến ) của môi trường trong đó hệ thống tồn tài, các input, condition hệ thống đang thực hiện hoặc cách hệ thống hành xử. These strategies fail when the models, or the testers building the models, fail to capture the essential or risky aspects of the system.- chiến lược này sẽ fail nếu tester xây dựng sai ko đúng các khía cạnh rủi ro nhất của hệ thống
  • Methodical strategies, such as quality characteristic-based, where the test team uses a predetermined set of test conditions, such as a quality standard (e.g., ISO 25000 ), a checklist or a collection of generalized, logical test conditions which may relate to a particular domain, application or type of testing (e.g., security testing), and uses that set of test conditions from one iteration to the next or from one release to the next – Chiến lược bài bản, giống như dựa vào các đặc tính chất lượng, đội test sẽ dựa vào các chuẩn chất lượng ( Iso 2500), 1 checklist , 1 tập hợp chung, các điều kiện test ở mức logical liên quan đến 1 domain, 1 ứng dụng hoặc 1 loại test cụ thể ( ví dụ security) và sử dụng các test conditions này để test qua các iteration hoặc release
  • Process- or standard-compliant strategies, such as medical systems subject to U.S. Food and Drug Administration standards, where the test team follows a set of processes defined by a standards committee or other panel of experts, where the processes address documentation, the proper identification and use of the test basis and test oracle(s), and the organization of the test team. ( Scrum) – Chiến lược dựa vào quy trình hoặc tuân thủ chuẩn, ví dụ như hệ thống y tế phải theo chuẩn thực phẩm của U.S và chuẩn quản lý thuốc, khi đó đội test thực hiện kiểm tra dựa theo các tiêu chuẩn đã viết ra, quy trình về cách viết tài liệu, xác định và sử dụng test basic, và tiên đoán test.
  • Dynamic or heuristic strategies, Reactive strategies, such as using defect-based attacks, where the test team waits to design and implement tests until the software is received, reacting to the actual system under test. – Chiến lược phản ứng, giống như là dựa vào phân tích lỗi, đội test team sẽ chờ cho đến khi PM được dự xong, rồi sẽ test hệ thống như là thực hiện trên hệ thống thật
  • Consultative strategies, such as user-directed testing, where the test team relies on the input of one or more key stakeholders to determine the test conditions to cover.- Chiến lược test theo tư vấn, giống như test theo hướng dẫn của người dùng, đội test team dựa vào thông tin của 1 hoặc nhiều stakeholders để xác định các điều kiện test
  • Regression-averse testing strategies, such as extensive automation, where the test team uses various techniques to manage the risk of regression, especially functional and/or non-functional regression test automation at one or more levels.- Chiến lược test hồi quy , như là tự động hóa mở rộng, nơi mà test team sử dụng các kỹ thuật để quản lý rủi ro của test hồi quy, thực hiện test tự động ở 1 hoặc nhiều level test

Ngoài ra bạn có thể download nhiều tài liệu ôn thi ISTQB advanced level theo link sau: http://bit.ly/2r3puRZ

admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *