ra soát chất lượng

Bàn luận về đảm bảo chất lượng phần mềm

June 2, 2017 - admin

No Comments

Bàn luận về kiểm soát chất lượng phần mềm
Đảm bảo chất lượng bao gồm việc kiểm tra quá trình phát triển phần mềm để đảm bảo rằng các thủ tục và các chuẩn đảm bảo chất lượng được tuân theo, kiểm tra lại các chuẩn dự án đã được định ra trong quá trình kiểm soát chất lượng.
Có hai cách tiếp cận bổ xung cho nhau mà có thể được sử dụng để kiểm tra chất lượng của mức độ thực hiện của dự án.
1. Việc rà soát lại chất lượng nơi mà phần mềm, tài liệu của nó và các quy trình đã sử dụng để tạo ra mà phần mềm được rà soát bởi một nhóm người. Việc rà soát để kiểm tra các quy trình, phần mềm và các tài liệu đã được thực hiện phù hợp với những quy định, chuẩn này hay chưa. Sự lệch khỏi các chuẩn hoặc quy định này đã được chú ý và người quản lý dự án phải được cảnh bảo tới chúng.
2. Đánh giá chất lượng phần mềm là nơi phần mềm và các tài liệu được sẽ được kiểm tra, kiểm soát bởi người kiểm soát chất lượng trước khi sử dụng cho giai đoạn khác hoặc bàn giao sang khách hàng. Những hoạt động này thực hiện bởi QA hoặc 1 nhóm có chuyên môi, ví dụ như: review và đánh giá thiết kế bởi các chuyên gia, kiểm tra sản phẩm trước bàn giao ( final inspection) bởi QA hoặc 1 nhóm tester khác.

Rà soát chất lượng

Rà soát là phương thức được sử dụng rộng rãi nhất trong việc rà soát chất lượng của một quá trình hay sản phẩm. Việc rà soát bao gồm một nhóm người kiểm tra một phần hay tất cả một quá trình phần mềm, hệ thống hay các tài liệu liên quan với các vấn đề tiềm tàng phát hiện. Các kết luận của việc rà soát được ghi lại và thông qua một cách chính thức tới tác giả hay bất kỳ người nào chịu trách nhiệm việc sửa lại những vấn đề được phát hiện.
Việc rà soát này trong dự án thường thực hiện khi kết thúc 1 giai đoạn ( gọi là quality gate) hoặc là thanh kiểm tra dự án định kỳ ( gọi là internal audit)

ra soát chất lượng
Một vài loại rà soát, bao gồm các rà soát đối với quản lý chất lượng.
Vấn đề của đội rà soát là để tìm ra các lỗi và các mâu thuân và chuyển giao chúng cho quản trị dự án hay tác giả của tài liệu. Vì thông thường 1 công ty có khá nhiều quy trình và chuẩn phải tuân thủ nên khi rà soát phải thực hiện các bước:
1. Lên kế hoạch rà soát: mục đích, phạm vi, đối tượng phỏng vấn, thời hạn, phương thức ra soát.
2. Làm việc với đội dự án để thống nhất về kế hoạch
3. Chuẩn bị checklist và tài liệu phục vụ cho rà soát
4. Tiến hành kiểm tra và ghi nhận các lỗi tìm được
5. Lập báo cáo kết quả kiểm tra và thông báo cho dự án kết quả
6. Thương lượng về biện pháp khắc phục và thời hạn sửa chữa, khắc phục
7. Kiểm tra kết quả sửa chữa và khắc phục

Đánh giá chất lượng
Đánh giá chất lượng là hoạt động kiểm tra trực tiếp tài liệu hoặc sản phẩm ở giai đoạn trước bàn giao ( final inspection) để có cơ sở cho các quyết định bàn giao hoặc đưa vào môi trường production.
Hoạt động này QA có thể tự làm hoặc mời cá nhân, nhóm có chuyên môn thực hiện đánh giá nhưng nhìn chung QA vẫn phải kiểm soát được toàn bộ quy trình thực hiện.
Một số chú ý về hoạt động đánh giá chất lượng
– Không phải là hoạt động tìm lỗi, nó chỉ diễn ra trong 1 khoảng thời gian nhất định ( thường là 2h). Sau thời gian này, dựa vào kết quả tìm được để đưa ra kết luận pass/ fail
– Việc phần mềm phải được xây dựng đúng với các tài liệu đặc tả là nhiệm vụ của thành viên dự án phải đảm bảo, nên quá trình đánh giá không nhất thiết phải theo đúng đặc tả. Những người ít làm việc với phần mềm trước đó sẽ có khả năng tìm ra những lỗi không ngờ mà dự án không phát hiện được và gần view với người sử dụng hơn.
– Đánh giá chất lượng bao gồm 2 phần: đánh giá quy trình sản xuất ra tài liệu, sản phẩm đã thực hiện đầy đủ các bước đã quy định, đánh giá sản phẩm bàn giao.

admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *