Khóa học phân tích nghiệp vụ BA (BUSINESS ANALYSIS)

May 10, 2023 - admin

No Comments

Khóa học “Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ cơ bản” trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản và kỹ năng cốt lõi về phân tích nghiệp vụ, hiểu được vai trò và trách nhiệm của một chuyên viên BA và có định hướng rõ ràng về việc phát triển sự nghiệp của mình trong nghề BA.

Thời lượng: 32 giờ, mỗi buổi là 4 giờ đào tạo

Nội dung chi tiết:

Thời gian Nội dung

Buổi 1

–        Giới thiệu chung

–        Vai trò của BA

–        Lộ trình nghề nghiệp  à không cần giới thiệu

–        Giới thiệu các mẫu sản phẩm đầu ra của BA

–        Kỹ năng, kiến thức cần thiết cho BA

Buổi 2

 

–        Ma trận kỹ năng cần thiết cho BA

–        Kiến thức cần thiết cho BA

–        Thực hành

–        Quy trình phân tích thiết kế

–        Thực hành

Buổi 3 –        Khơi gợi yêu cầu (Elicitation)

–        Kỹ năng giao tiếp, trao đổi với stakeholder; kỹ năng transfer, thuyết trình à yêu cầu cần thiết nên học thêm

–        Thực hành

–        Phân tích yêu cầu

–        kỹ năng thiết kế trên figma và tư vấn giải pháp  à cần học thêm có thể tách thêm thành 1 buổi khác nữa

Buổi 4

–        Thiết kế chức năng và giao diện (sử dụng công cụ Microsoft Visio hoặc Excel để vẽ chức năng, giao diện, API)

–        Thực hành

Buổi 5

–        Viết tài liệu yêu cầu

–        Mô hình hoá và viết tài liệu yêu cầu (sử dụng công cụ Microsoft Visio hoặc Excel để vẽ quy trình, mockup, prototype)

–        Thực hành

Buổi 6 –        Trao đổi thông tin của BA

–        Kiểm tra yêu cầu

–        Thực hành

Buổi 7 –        Quản lý yêu cầu

–        Quy trình quản lý yêu cầu

–        Phân tích và quản lý yêu cầu thay đổi

–        Thực hành

Buổi 8

–        Sẵn sàng vào dự án

–        Thực hành

–        Bài tập cuối khoá

–        Thực hành và phỏng vấn

–        Tổng kết

 

 

admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *